تقدیر

شب آخر، سوز می آمد

خانه مان انگار گرم تر شده بود

عقل شال و کلاهش را سفت در دست داشت اما

دل هنوزم گرم تماشای نگاه مادر بود

پدرم یک گوشه، غم پنهان نگاهش را می دزدید از من

دل من اما عشق را می فهمید…

با خودم می گفتم، دل چرا غمگین است؟

دل جوابم داد: غصه اش تقدیر است…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: